logo
add image
Blog single photo

Dünyada Kooperatifler

ICA
Dünyada Kooperatifçilik sosyal ağırlıklı ekonomik bir hareket olarak ortaya çıkmış ve dünyanın 5 kıtasına yayılmıştır. İlk kooperatif 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Ülkemizde ise kooperatifçilik hareketi Mithat Paşa tarafından 1863 yılında “Memleket Sandığı” adı ile kurulan örgütler ile başlamıştır.
Ülkemizdeki kooperatifçiliğin tarihsel geçmişi dünya ile ayni tarihsel süreçlere yakındır. Bugünkü gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmasının temelinde kooperatifçilik hareketinin gücü vardır.
Bu ülkelerde ekonominin tüm sektörlerinde ve toplumsal kalkınmada kooperatifçilik önemli roller üstlenmiş ve bu rol günümüzde de devam etmektedir. Nitekim sanayide olduğu gibi tarımda da gelişmiş olan bu ülkelerde kooperatiflerin pazarlamadaki payı %50 ila %100 arasındadır.
Dünyadaki kooperatiflerin buyük bir çoğunluğu 1895 Ağustos’unda Londra’da kurulan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (International Co-operative Alliance, ICA) üyesidir. 1982 yılından beri de örgütün merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

ICA, dünya kooperatiflerini bünyesinde birleştiren, 89 ülkeden 233 örgütün üye olduğu, 800 milyondan fazla kişiyi dünya çapında, uluslararası kuruluşlarda temsil eden ve hizmet veren dünyanın en büyük, bağımsız sivil toplum kuruluşudur.
Ulusal ve uluslararası faaliyetleri olan ICA üyesi kooperatifler, tarım, ormancılık, bankacılık, balıkçılık, sağlık, konut, sanayi, sigorta, turizm ve tüketici kooperatifleri dahil olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.

Blog single photo


ICA’nın Hedefleri
ICA küresel, bölgesel, sektörel ve tematik düzeyde örgütlenmiş dünya çapında bir kuruluştur. Dünya’daki her tür kooperatifin temsilciğini yapmakta ve aşağıda sıralanan hedefler çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

a) Karşılıklı yardımlaşma ve demokrasi ilkelerine bağlı olarak dünya kooperatifçilik hareketini desteklemektedir.
b) Kooperatifçilik ilke ve değerlerini korumakta ve desteklemektedir.
c) Üye örgütleri arasındaki ekonomik ve diğer karşılıklı yarar ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.
d) Sürdürülebilir insani gelişmeyi ve buna bağlı olarak kişilerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyerek uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır.
e) Kooperatifçilik hareketi içinde karar alma mekanizmalarında ve faaliyetlerde kadın-erkek eşitliğini savunmaktadır.
f) ICA herhangi bir politik veya dini örgüte bağlı değildir. Bütün faaliyetlerinde bağımsızlığını korumaktadır.

ICA’nın Örgütsel Yapısı
ICA küresel, bölgesel, sektörel ve tematik düzeylerde olmak üzere aşağıdaki gibi yapılanmıştır:

1. Merkez Ofis (Cenevre)
2. Dört bölge:
  a. ICA Afrika
  b. ICA Amerika
  c. ICA Asya- Pasifik
  d. ICA Avrupa (Avrupa Kooperatifleri Birliği olarak da bilinen tüzel kişilik)
3. Küresel ve bölgesel sektörel örgütler
4. Tematik komiteler

Blog single photo


ICA’nın Çalışma Esasları
Deneyimlerin paylaşıldığı bir forum ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi, araştırılması ve istatistikler için bir kaynak olarak görev yapmaktadır.
a) Kooperatifçiliğin gelişmesi için kooperatifler arasında koordinasyon sağlamaktadır.
b) Kooperatifçiliğin önemine inanan Birleşmiş Milletler Örgütü gibi küresel ve bölgesel kurumlarla ve diğer resmi ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaktadır.
c) Diğer gerekli yöntemler.

ICA Yönetim Kurulu
a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'da dört yıl için seçilmiş Başkan, dört Başkan Yardımcısı ve diğer 18 üyeden oluşur.
b) Yönetim Kurulu'nda bulunan 18 üyeden 2’si ICA Sektörel Örgütleri'ni ve 1'i genç kooperatifçileri temsilen yer almaktadır. 15 üye de Genel Kurul'da diğer ülke temsilcileri arasından seçilir.

ICA’nın Sektörel Örgütleri
ICA yapısında 9 sektörel örgüt bulunmaktadır.
1. Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü (International Co-operative Agricultural Organisation, ICAO)
2. Uluslararası Kooperatif Bankaları Birliği( International Co-operative Banking Association, ICBA)
3. Dünya Tüketici Kooperatifleri (Consumer Co-operatives Worldwide, CCW)
4. Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (International Co-operative Fisheries Organisation, ICFO)
5. Uluslarası Sağlık Kooperatifleri Örgütü (International Health Co-operative Organisation, IHCO)
6. Uluslararası Konut Kooperatifleri Örgütü (International Co-operative Housing Organisation, ICA Housing)
7. Uluslararası Sigorta Kooperatifleri Federasyonu (International Co-operative and Mutual Insurance Federation, ICMIF)
8. Uluslararası Endüstri, Sanat ve Hizmet Kooperatifleri Örgütü (International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Co-operatives, CICOPA)

Türkiye’den ICA’ya Üye Örgütler
1. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TMKB)
2. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
3. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK)
4. Türk Kooperatifçilik Kurumu

TMKB’ne ortak olan örgütler, ICA ve Sektörel Örgütlerinin Genel Kurul toplantılarına katılabilmekte ve görev alabilmektedirler. Bu kapsamda TMKB Ortağı olarak sektörel örgütlerde yönetimde görev alan örgütler:
a) Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) - ICAO Yönetim Kurulu Üyeliği (Cafer YÜKSEL)
b) Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) - ICA Housing Yönetim Kurulu Üyeliği (Mehmet AKSOY)

Blog single photo


ICAO
ICA’nın Sektörel Örgütlerinden, Uluslarası Tarım Kooperatifleri Örgütü (International Co-operative Agricultural Organisation, ICAO), demokratik tarımsal kooperatifleri ve ortaklarını dünya çapında temsil etmektedir.
1951 yılında kurulan ICAO, ICA’nın sektörel örgütlerinden biridir. Bu kuruluş, 24 ülkeden 31 örgütü temsil etmekte ve üye sayısı ICA’nın yeniden yapılanma sürecinde artmaktadır. ICAO üyesi olan ulusal düzeydeki tarımsal kooperatiflerin büyük bir bölümü gerek ülkelerinde, gerekse dünya çapında önemli ekonomik büyüklüklere sahiptir.
• ICAO Kooperatifçilik ile ilgili seminerler ve atölye çalışmaları gibi uluslararası toplantılar düzenleyerek, üyeleri arasında deneyimlerin aktarılması ve teknik işbirliği konularında faaliyet göstermektedir.
• ICAO Çevrenin korunması için somut eylemlerde bulunmakta ve çalışmaları desteklemektedir.
• ICAO Dünyada ve ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, gelişmekte olan ülkeler ile tarımsal işbirliğinin kurulmasını teşvik etmektedir.
• Tarım ürünlerinin pazarlamasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.
• Gerektiğinde hükümetler ve diğer örgütler nezdinde ICA’yı temsil etmektedir. ICAO; bu konularda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü (WTO), AB Tarım Kooperatifleri Komitesi (COGECA), Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP), Avrupa Konfederasyonu ve tarım sektöründeki diğer meslek grupları ile işbirliği içinde yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Blog single photo


ICAO Yönetim Yapısı
ICAO Genel Kurulları, ICA Genel Kurulu ile aynı dönemler içinde 4 yılda bir seçimli olmak üzere, her yıl olağan olarak yapılmaktadır. ICAO Yönetimi; bir Başkan, 4 bölgeden (kıtadan) birer Başkan Yardımcısı ile Avrupadan 2, Amerika, Afrika ve Asya - Pasifik bölgesinden birer yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 kişidir.
ICAO, mevcut yapısı ile tüm dünya tarım kooperatiflerinin temsil edildiği bir yönetim yapısına sahiptir.
ICAO Başkan Wong Byung Choi’nin liderliğinde uluslararası kuruluşlarda etkin olarak temsil edilmektedir.
Tarım ve kooperatifçilik ile ilgili toplantılar düzenlemekte ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermektedir. Dünya ölçeğinde tarım ve kooperatifçilik sorunlarının çözümü için çalışmaktadır.

Üst